بازدید تیم فوتسال استان کرمان از مجتمع فرهنگی_موزه ای شهدای رامسر

بازدید دانشجویان معماری دانشگاه بابلسر از مجتمع فرهنگی_موزه ای شهدای رامسر

دانشجویان معماری دانشگاه بابلسر از مجتمع فرهنگی_موزه ای شهدای رامسر بازدید کردند.

بازدیدکارشناسان سلامت سراسرِ ایران از مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

کارشناسان بیمه سلامت سراسرِ ایران از بخشهای مختلف مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسربازدید کردند.

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان رامسر از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر

بنا به دعوت ریاست مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر صورت گرفت: بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان رامسر و همراهان از مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر محمد صادق امینی نیا

بازدید جانبازان جنگ تحمیلی از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر

تعدادی از جانبازان استان فارس از مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر و بخشهای مختلف آن بازدید کردند.