محافظت و جا به جایی آثار ساخته شده از عاج

%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%a7 %d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%a7