بازدید آقای دکتر قنبری از موزه کاخ رامسر

جناب آقای دکتر قنبری ریاست محترم هیات مدیره و سرپرست موسسه فرهنگی موزه های بنیاد و همراهان از موزه کاخ رامسر و روند اقدامات صورت گرفته بازدید کردند.

بازدید اردوی ناشنوایان تحت پوشش بهزیستی از موزه کاخ رامسر

تعداد ۱۲۰ نفر از ناشنوایان تحت پوشش بهزیستی  از هفت استان کشور طی اردویی در رامسر از موزه کاخ رامسر بازدید کردند.

بازدید یک گروه گردشگر عراقی از موزه کاخ رامسر

تعداد ۷۰ نفر از گردشگران کشور عراق از موزه کاخ رامسر بازدید کردند.

بازدید اعضاء تحت پوشش بهزیستی از موزه کاخ رامسر

تعداد ۲۰۰ نفر از اعضای تحت پوشش سازمان بهزیستی ۱۲ استان کشور در پی اردوی فرهنگی – تفریحی در شهر رامسر از موزه کاخ رامسر بازدید کردند.

بازدید اعضاء بسیج استان مرکزی از موزه کاخ رامسر

تعداد ۲۵ نفر از اعضاء بسیج جوانان و نوجوانان استان مرکزی در پی اردوی تفریحی -فرهنگی در رامسر از موزه کاخ رامسر نیز بازدید کردند.