بازدید دانش آموزان تنکابنی از موزه کاخ رامسر

تعدادی از دانش آموزان مدرسه شاهد تنکابن در پی اردویی تفریحی فرهنگی آموزشی از موزه کاخ رامسر بازدید کردند.

بازدید دانش آموزان دبستانی از موزه کاخ رامسر

بازدید تفریحی آموزشی دانش آموزان دبستان برادران علوی سادات شهر رامسر از موزه ی کاخ رامسر

بازدید گردشگران بلژیکی از موزه کاخ رامسر

جمعی از گردشگران بلژیکی از موزه کاخ رامسر بازدید کردند.

بازدید فرهنگیان بازنشسته از موزه کاخ رامسر

جمعی از فرهنگیان بازنسشته نمونه تهران از موزه کاخ رامسر بازدید کردند.

بازدید دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی رشد نو از موزه کاخ رامسر

تعدادی از دانش آموزان دبیرستان غیردولتی رشد نو کرج در پی اردویی در رامسر از موزه کاخ رامسر نیز بازدید کردند.