بازدید گروهی از دانش آموزان لتاک دو هزار از مجتمع فرهنگی- موزه ای رامسر

تعدادی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی پروین اعتصامی لتاک دوهزار از شهرستان تنکابن طی اردویی آموزشی- تفریحی از مجتمع فرهنگی- موزه ای رامسر بازدید کردند.

بازدید تعدادی از دانش آموزان سادات شهر از مجتمع فرهنگی- موزه ای رامسر

تعدادی از دانش آموزان مدرسه میر حسینی ساداتشهر در پی اردویی آموزشی -تفریحی از مجتمع فرهنگی- موزه ای رامسر بازدید کردند.

بازدید جناب اقای دکتر قنبری از مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر

جناب آقای دکتر قنبری معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی بنیاد مستضعفان ، رئیس محترم هئیت مدیره و سرپرست موسسه فرهنگی موزه های بنیاد از مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر و روند

بازدید تعدادی از سالمندان تنکابنی از مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر

تعدادی از سالمندان شهرستان تنکابن از مجتمع سالمندان پارسایان تنکابن از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر بازدید کردند.

بازدید دانش آموزان دختر دبیرستان فاطمیه از مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی رامسر که از دبیرستان نمونه دولتی رامسر بودند از موزه کاخ رامسر بازدیدکردند و در راهروی جنوبی موزه نمایشی در مورد رامسر به زبان انگلیسی اجرا نمودند.